புதிய அமைச்சரவை ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க முன்னிலையில் பதவிப்பிரமாணம் செய்து கொண்டனர் விவரம் இதோ

 1. பிரதமர் – தினேஸ் குணவர்தன 
 2. கல்வி அமைச்சர் – சுசில் பிரேம ஜயந்த
 3. கடற்றொழில் வளங்கள் அமைச்சர் – டக்ளஸ் தேவானந்தா
 4. சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் – கெஹெலிய ரம்புக்வெல
 5. போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் ஊடகத்துறை அமைச்சர் – பந்துல குணவர்தன
 6. விவசாயத்துறை மற்றும் வனவிலங்கு பாதுகாப்பு அமைச்சர் – மஹிந்த அமரவீர
 7. நீதி, அரசியலமைப்பு மறுசீரமைப்பு மற்றும் சிறைச்சாலை விவகார அமைச்சர் –  விஜயதாஸ ராஜபக்‌ஷ
 8. சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி விவகாரத்துறை அமைச்சர் –  ஹரீன் பெர்னாண்டோ
 9. பெருந்தோட்டத்துறை அபிவிருத்தி அமைச்சர் – ரமேஷ் பத்திரன
 10. நகர மற்றும் வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அமைச்சர் –  பிரசன்ன ரணதுங்க
 11. வெளிவிவகாரத்துறை அமைச்சர் –  அலி சப்ரி
 12. பௌத்த மதம் மற்றும் மத விவகார அமைச்சர்  – விதுர விக்கிரமநாயக
 13. வலுச்சக்தி மற்றும் மின்சாரத்துறை அமைச்சர்  – காஞ்சன விஜேசேகர
 14. சுற்றாடற்துறை அமைச்சர்  – நஸீர் அஹகமட்
 15. விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சர்  – ரொஷான் ரணசிங்க
 16. வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் தொழில் அமைச்சர்  – மனுஷ நாணயக்கார
 17. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பு அமைச்சர்  – டிரான் அலஸ்
 18. வர்த்தகம் மற்றும் உணவு பாதுகாப்பு அமைச்சர்  – நளின் பெர்னாண்டோ