விளம்பரம் – பொதுத் தேர்தல் – 2020 – மங்களேஸ்வரி சங்கர் -மட்டக்களப்பு மாவட்டம்

விளம்பரம் – பொதுத் தேர்தல் – 2020 – மங்களேஸ்வரி சங்கர் (மட்டக்களப்பு மாவட்டம்)

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம்