விளம்பரம் – பொதுத் தேர்தல் – 2020 –கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் (றொபின்) (முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்)

விளம்பரம் – பொதுத் தேர்தல் – 2020 –கவீந்திரன் கோடீஸ்வரன் (றொபின்)

(முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்)

 

கட்டணம் செலுத்தப்பட்ட விளம்பரம்