கல்முனை பாண்டிருப்பில் வீடு விற்பனைக்குள்ளது.

கல்முனை பாண்டிருப்பு சவக்காலை வீதியில் உள்ள சுனாமி நினைவு கோபுரத்துக்கு முன்பாக உள்ள ஐந்து பேச்ஸ் காணி வீட்டுடன் விற்பனைக்கு உள்ளது.


மேலதிக விபரங்களுக்கு 0772824181.