டிசம்பர் 26ம் திகதி (திங்கட்கிழமை) விசேட அரசு விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 26 சுனாமி பேரவலம் நிகழ்ந்த துயர நாளாகும்