டிசம்பர் 26ம் திகதி (திங்கட்கிழமை) விசேட அரசு விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

டிசம்பர் 26 சுனாமி பேரவலம் நிகழ்ந்த துயர நாளாகும்


Warning: Undefined variable $post in /home/kalmowix/public_html/wp-content/themes/newsup/inc/ansar/hooks/hook-index-main.php on line 117