37 இராஜாங்க அமைச்சர்கள்
ஜனாதிபதி முன் பதவியேற்பு

 • ராஜபக்ச குடும்பத்தில் ஷசீந்திரவுக்குக் கிடைத்தது நீர்ப்பாசனம்
 • தமிழர்களில் பிள்ளையான், வியாழேந்திரன், அரவிந்த குமார், சுரேன் ராகவன் சத்தியப்பிரமாணம்
 • முஸ்லிம்களில் காதர் மஸ்தானுக்கு மாத்திரமே அதிர்ஷ்டம்
 • பெண்களில் சீதா, கீதா, டயனாவுக்குப் பதவிகள்

-யசிகரன் –

ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க தலைமையிலான அரசில் புதிய இராஜாங்க அமைச்சர்களாக 37 பேர் இன்று பதவியேற்றனர்.

இன்று முற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில், ஜனாதிபதி முன்னிலையில் இவர்கள் சத்தியப்பிரமாணம் செய்துகொண்டனர்.

அதன்படி இன்று பதவியேற்ற 37 இராஜாங்க அமைச்சர்களின் விபரம் வருமாறு:-

 1. ஜகத் புஷ்பகுமார – வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு ஊக்குவிப்பு
 2. ரஞ்சித் சியம்பலாப்பிட்டிய – நிதி
 3. லசந்த அழகியவண்ண – போக்குவரத்து
 4. திலும் அமுனுகம – முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு
 5. கனக ஹேரத் – தொழில்நுட்பம்
 6. ஜனக்க வக்கும்புர – மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி
 7. ஷெஹான் சேமசிங்க – நிதி
 8. மொஹான் பிரியதர்சன டி சில்வா – விவசாயம்
 9. தேனுக விதானகமகே – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு
 10. பிரமித்த பண்டார தென்னக்கோன் – பாதுகாப்பு
 11. ரோஹண திசாநாயக்க – விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் விவகாரம்
 12. அருந்திக்க பெர்ணான்டோ – நகர அபிவிருத்தி மற்றும் வீடமைப்பு
 13. விஜித்த பேருகொட – பிரிவேனா கல்வி
 14. லொஹான் ரத்வத்தை – பெருந்தோட்டக் கைத்தொழில்
 15. தாரக பாலசூரிய – வெளிவிவகாரம்
 16. இந்திக்க அனுருத்த – மின்வலு, எரிசக்தி
 17. சனத் நிசாந்த – நீர் வழங்கல்
 18. சிறிபால கம்லத் – நெடுஞ்சாலைகள்
 19. சாந்த பண்டார – வெகுஜன ஊடகம்
 20. அநுராத ஜெயரத்ன – நீதி மற்றும் சிறைச்சாலை மறுசீரமைப்பு
 21. சதாசிவம் வியாழேந்திரன் – வர்த்தக, வாணிபம்
 22. சிசிர ஜெயக்கொடி – சுதேச மருத்துவம்
 23. பியல் நிசாந்த டி சில்வா – மீன்பிடி
 24. பிரசன்ன ரணவீர – சிறு மற்றும் மத்திய தொழில் முயற்சி
 25. டீ.வி சானக்க – வனஜீவராசிகள், வனவளப் பாதுகாப்பு
 26. டீ.பி.ஹேரத் – கால்நடை அபிவிருத்தி
 27. ஷசீந்திர ராஜபக்ச – நீர்ப்பாசனம்
 28. மருத்துவர் சீதா அரம்பேபொல – சுகாதாரம்
 29. காதர் மஸ்தான் – கிராமிய பொருளாதாரம்
 30. அசோக்க பிரியந்த – உள்நாட்டலுவல்கள்
 31. அரவிந்த குமார் – கல்வி
 32. கீதா குமாரசிங்க – மகளிர் மற்றும் சிறுவர் விவகாரம்
 33. சிவநேசத்துரை சந்திரகாந்தன் – கிராமிய வீதி அபிவிருத்தி
 34. கலாநிதி சுரேன் ராகவன் – உயர் கல்வி
 35. டயனா கமகே – சுற்றுலாத்துறை
 36. சாமர சம்பத் தஸநாயக்க – ஆரம்பக் கைத்தொழில்
 37. அனுப பியும் பஸ்குவால் – சமூக வலுவூட்டல்

You missed