உதவும் கரங்கள் அமைப்பால் துரைவந்தியமேடு கிராமத்தில் மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைப்பு!

உதவும் கரங்கள் அமைப்பின் ஊடாகவும் பின்தாக்கிய துரைவந்தியமேடு கிராமத்தில் 30 மாணவர்களுக்கு கற்றல் உபகரணங்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.

இந் நிகழ்வுக்கு பிரதேச மக்களும் உதவு கரங்கள் அமைப்பின் உறுப்பினர்களும் பங்குபற்றி மாணவர்களுக்கு உபகரணங்களை வழங்கினர்.

By admin